(23 May 1916 - 19 April 2015)
先慈梁詠詩女士慟於主曆二零一五年四月十九日壽終於沙田仁安醫院,享年百齡上壽謹定於主曆五月九日 (星期六) 上午十時在聖若瑟堂 (花園道) 舉行安息彌撒,靈柩隨即奉移長沙灣天主教墳場落葬。 哀此訃